Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů


Bottling Printing s.r.o., Sochorova 3214/44, Brno, CZ 616 00, IČO: 25869078, DIČ (VAT): CZ258 690 78. (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci on-line formuláře na webových stránkách bprinting.eu. Zpracováváme tyto údaje:

• Jméno a příjmení
• E-mail
• Telefon
• Adresa
• IP adresa
• Společnost

Jiné osobní údaje v této souvislosti nejsou zpracovávány. Tyto údaje jste nám poskytli ve Vámi vyplněném formuláři na bprinting.eu se zaškrtnutým informovaným souhlasem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR“.

III. Účel zpracování

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zpracování nezávazných poptávek, dotazů k vlastnostem produktů a zasílání informačních newsletterů s novinkami a případovými studiemi.

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce ve svém sídle pomocí IT prostředků pomocí pověřených pracovníků. Zpracování probíhá za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. A to zejména opatření, která brání neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům, respektují právo subjektů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

V. Právní základ zpracování

Správce zpracovává Vámi uvedené osobní údaje v souladu se čl. 6 písm.1 odst. a) a f) Nařízení GDPR. Subjekt udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Správce uchovává údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

VI. Doba uchování údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než bude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uvedené osobní údaje správce vymaže.

VII. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR Vás informujeme, že můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům a k následujícím:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně (korespondenční adresu správce) nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce kolarova@bprinting.eu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů nebo za neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR k Úřadu na ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečné ustanovení

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Dne 24.5.2018
Bottling Printing s.r.o