Logo

Zveřejněno /
2. 8. 2023

Historie průmyslového značení

Kdy si lidstvo uvědomilo, že je třeba výrobky identifikovat? 

Historie průmyslového značení

Průmyslové značení, známé také jako firemní nebo průmyslová identita, je jedním z klíčových prvků, které umožňují firmám a organizacím odlišit se od konkurence a budovat si vlastní image a pověst. Historie průmyslového značení sahá až do starověku, ale vývoj moderních firemních log a značek začal v 19. a 20. století.

Starověké značky

Použití značení na výrobcích a zboží bylo velmi důležité už ve starověku. Značky sloužily k identifikaci původu a autentičnosti výrobku a také k zajištění kvality. Například v egyptských hrobkách byly nalezeny keramické nádoby s označením jména a titulu výrobce, což ukazuje na to, že starověcí řemeslníci dbali na označení svých výrobků. Podobné značení bylo také používáno ve starověkém Římě a Číně. Jedním z nejznámějších způsobů značení byly pečetě, které byly vyrobeny z různých materiálů, jako je dřevo nebo kámen, a používaly se k autorizaci dokumentů a důležitých zápisů.

Raný středověk

Ve středověku bylo značení klíčové pro řemeslnické cechy a obchodníky. Každé cechovní společenství mělo své unikátní značky, které byly používány k identifikaci řemeslníků a jejich výrobků. Tyto značky byly umístěny na výrobcích a sloužily jako záruka kvality a autentičnosti. Členové cechů také nosili značky na oděvu nebo odznaky, které jim poskytovaly určitý status a práva.

Obchodníci také používali značky jako způsob, jak označit své obchody a výrobky. Na trzích byly umístěny značky, které označovaly různé stánky a nabízené zboží. Tyto značky byly často jednoduché a snadno rozpoznatelné, aby usnadnily orientaci na rušných tržištích.

Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce, která probíhala v průběhu 18. a 19. století, byla klíčovým bodem v dějinách lidské civilizace. Byla charakterizována dramatickým rozvojem průmyslové výroby a technologickými inovacemi, které přinesly radikální změny v ekonomice a společnosti. Značení hrálo v této éře zásadní roli, jelikož umožnilo lépe organizovat a řídit rozrůstající se výrobu, zajišťovat kvalitu a identifikovat výrobky.

 • Etikety a štítky na výrobcích
  S rostoucí průmyslovou výrobou a masovou produkci bylo důležité značit a identifikovat výrobky. Etikety a štítky se začaly používat na výrobcích a obalech, aby označily jejich původ, obsah a kvalitu. Tyto etikety umožňovaly spotřebitelům snadno identifikovat a rozlišit výrobky od různých výrobců, což přispělo ke zvýšení důvěry a konkurenceschopnosti na trhu.

 • Loga a značky firem
  Průmyslová revoluce byla také obdobím, kdy začaly vznikat moderní firmy a korporace. Tyto firmy začaly používat vlastní loga a značky, aby se odlišily od konkurence a vytvořily si vlastní identitu. Loga se stala vizuálním symbolem firem a reprezentovala hodnoty a zásady, které stály za jejich výrobky a službami. Některá z těchto firemních log a značek, jako například Coca-Cola, Ford nebo Levi's, přežívají dodnes a staly se světově uznávanými ikonami.

 • Čísla a označení na strojích a zařízeních
  Průmyslová revoluce byla érou technologického pokroku a vzniku nových strojů a zařízení. Výrobní linky a stroje byly často označeny speciálními čísly nebo identifikačními značkami, které usnadňovaly sledování jejich výkonu, údržby a oprav. To zvýšilo efektivitu a produktivitu průmyslové výroby a umožnilo lepší řízení a správu výrobních procesů.

 • Štítky a značení na obalech
  Rozvoj průmyslové výroby přinesl také nárůst balených výrobků. Značení na obalech a krabicích se stalo důležitým prvkem, aby se spotřebitelé mohli snadno orientovat ve velkém množství zboží na trhu. Informace na obalech, jako je název výrobku, složení, datum výroby a trvanlivost, umožňovaly spotřebitelům informovaně nakupovat.

Růst reklamy a brandingu

S rozvojem reklamy a brandingových strategií v průběhu 20. století se průmyslové značení stalo ještě důležitějším prvkem marketingového mixu. Firmy začaly více investovat do designu a propagace svých log a značek. V roce 1971 představila společnost Nike své ikonické logo Swoosh, které se stalo jedním z nejznámějších firemních log v historii.

Digitalizace a průmyslové značení v 21. století

S nástupem internetu a digitálních médií se průmyslové značení přesunulo i do online světa. Firmy a organizace nyní musí věnovat pozornost nejen designu loga, ale také jeho použití na webových stránkách, sociálních médiích a dalších online platformách. Společnosti také často pracují na vybudování konzistentního a silného firemního image napříč různými kanály.

Průmyslové značení se stalo nedílnou součástí moderního byznysu a je klíčovým prvkem v konkurenčním prostředí. Dobře navržené a správně propagované logo a značka mohou pomoci firmám vybudovat si silnou identitu, získat loajální zákazníky a dlouhodobý úspěch na trhu.

S rostoucím důrazem na udržitelnost a sociální odpovědnost hledají firmy nové způsoby, jak zahrnout tyto hodnoty do svého průmyslového značení. Používání ekologicky šetrných materiálů, udržitelných designů a zvýrazňování sociálních iniciativ v průmyslovém značení je stále běžnější.