Logo

Obchodní podmínky

společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o.
(dále jen „VOP“)

1. Výklad pojmů

1.1 Smlouvou se rozumí rámcová smlouva o dodávce zboží, dílčí smlouva o dodávce zboží uzavřená na základě rámcové smlouvy o dodávce zboží, jakož i smlouva o dodávce zboží uzavřená mezi dodavatelem a objednatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.
1.2 Dodavatelem se rozumí společnost BOTTLING PRINTING. s.r.o., IČ 258 69 078, se sídlem Sochorova 3214/44, 616 00 Brno, Česká republika, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 109876.
1.3 Objednatelem se rozumí smluvní strana, která se ve smlouvě zavázala objednat od dodavatele dodání zboží a zaplatit za to cenu za dodání.
1.4 Smluvními stranami se rozumí dodavatel a objednatel.
1.5 Zbožím se rozumí zboží, jehož specifikace je uvedena ve smlouvě nebo v jiném ujednání smluvních stran.

2. Předmět VOP

2.1 Předmětem VOP je stanovení práv a povinností smluvních stran, jakož i dalších podmínek, které nejsou upraveny ve smlouvě.

3. Obecná ustanovení

3.1 Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy, ke které jsou připojeny, nebo v případě, že je na tyto VOP ve smlouvě odkázáno. Za připojení ke smlouvě se považuje též jejich připojení jakožto přílohy emailu, aniž by byly tyto VOP obsaženy ve stejném dokumentu jako smlouva.
3.2 Tyto VOP jsou taktéž nedílnou součástí všech smluv uzavřených ústní formou, pokud jsou oběma smluvním stranám známy. V případě, že je smlouva uzavřena v ústní formě či dokonce konkludentním způsobem, má dodavatel právo obsah smlouvy písemně potvrdit. Učiní-li tak dodavatel vůči objednavateli v přesvědčení, že jeho potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě schválil, a za podmínky, že objednatel tyto odchylky neodmítne.

4. Předsmluvní jednání

4.1 Veškerá jednání, jež mají následně vést k uzavření smlouvy s výjimkou uvedenou v ust. čl. 5. VOP, jsou předsmluvními jednáními smluvních stran, a dodavatel tedy neodpovídá za to, že nedojde k uzavření smlouvy.
4.2 Poskytnou-li si strany při jednání o smlouvě údaje a sdělení, má každá ze stran právo vést o nich záznamy, i když smlouva nebude uzavřena.
4.3 Získá-li některá ze smluvních stran při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
4.4 Veškerá ujednání učiněná v rámci předsmluvního jednání jsou závazná jen tehdy, byla-li učiněna písemnou formou a byla-li podepsána či písemně odsouhlasena druhou smluvní stranou. Za písemnou formu je pro tento účel vyžadována též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

5. Objednávka, přijetí objednávky, smlouva

5.1 Návrhem na uzavření smlouvy se rozumí objednávka objednatele.
5.2 Za řádnou objednávku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ se považuje pouze taková objednávka, která je takto objednatelem výslovně označena (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazná“, „konečná“, či jiným způsobem obdobného významu. V případě, že bude objednávka takto označena, považuje se odpověď, resp. přijetí objednávky, s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jí podstatně nemění podmínky objednávky, vždy za novou nabídku. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky se považuje vždy za novou nabídku.
5.3 Každá objednávka musí obsahovat zejména:
- identifikaci objednatele (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ);
- identifikaci dodavatele (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ);
- číslo objednávky a odkaz na smlouvu, je-li objednávka návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy na základě rámcové kupní smlouvy;
- datum vystavení objednávky a jméno osoby vystavující za objednatele objednávku;
- množství objednávaného zboží a jeho přesnou specifikaci (zejm. označení zboží, jakost, rozměr, provedení, výrobní norma, účel použití, odolnost a jiné specifické vlastnosti);
- místo dodání zboží, pokud jím nebude sídlo dodavatele, a druh dopravy, pokud nejsou tyto údaje obsaženy v dřívějších smluvních ujednáních dodavatele a objednatele, na jejichž základě je objednávka činěna;
- cenu objednaného zboží (na základě jejího sdělení ze strany dodavatele v rámci předsmluvního jednání)
5.4 Za řádné přijetí objednávky dodavatelem ve smyslu ustanovení § 1740 OZ se považuje pouze takové přijetí objednávky, které je takto dodavatelem výslovně označeno (např. v předmětu zprávy či v jejím obsahu) jako „závazné“, „konečné“, či označením dokumentu „Objednávka přijatá“ či jiným způsobem obdobného významu. Přijetí objednávky dodavatelem s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jím podstatně nemění podmínky objednávky objednatele, se vždy považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. Také připojení obchodních podmínek či odkaz na obchodní podmínky k přijetí objednávky dodavatelem se považuje vždy za nový návrh na uzavření smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen přijmout takový nový návrh na uzavření smlouvy nejpozději do 5 dnů od doručení výše uvedeného přijetí objednávky. Za bezvýhradné přijetí výše uvedeného přijetí objednávky se považuje zejména slovní vyjádření: „Potvrzujeme/Potvrzuji přijetí.“.
5.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy řádné přijetí objednávky nabývá účinnosti.
5.6 V případě, že je smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodavatel je povinen dodat zboží objednateli v souladu se smlouvou a ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Je-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění, mají smluvní strany za nesporné, že se nejedná o fixní závazek ve smyslu ust. § 1980 OZ, pokud tak není ve smlouvě výslovně uvedeno alespoň odkazem na ust. § 1980 OZ.
6.2 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou k převzetí zboží v místě dodání, zejména potvrdit převzetí zboží podpisem dodacího listu či předávacího protokolu vystaveného dodavatelem, zajistit připravené prostory a dodací linky pro instalaci, montáž a uvedení zboží do provozu. Objednatel je dále povinen zajistit účast minimálně dvou pracovníků po celou dobu montáže a školení. Neposkytne-li objednatel dodavateli veškerou součinnost potřebnou k převzetí zboží, instalaci, montáži a uvedení zboží do provozu v místě dodání, je objednatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny zboží, ohledně jehož převzetí je v prodlení, za každý den prodlení s převzetím zboží, a dále veškeré náklady, které neposkytnutím součinnosti dodavateli vzniknou, zejména náklady na dopravu do místa dodání a zpět, skladné apod.
6.3 V případě prodlení objednatele s převzetím zboží delšího 1 týdne je dodavatel dále oprávněn v souladu s ust. § 2126 OZ po předchozím písemném upozornění objednatele a marném uplynutí dodatečné lhůty k převzetí zboží v délce 14 dnů od doručení písemného upozornění, zboží vhodným způsobem prodat.

7. Platební podmínky

7.1 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je objednatel povinen uhradit dodavateli za dodané zboží cenu uvedenou ve smlouvě tak, že při podpisu smlouvy uhradí dodavateli 50% ceny uvedené ve smlouvě a to oproti dodavatelem vystavené zálohové faktuře. Zbylých 50% uvedené ceny ve smlouvě
objednatel uhradí dodavateli na základě dodavatelem vystavené faktury splatné do 30 dnů ode dne dodání bezvadného zboží do místa dodání.

8. Montáž a zaškolení

8.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli školení obsluhy zboží v rozsahu 2 hodin bezplatně není-li kupní smlouvou specifikováno jinak. Termín montáže a školení je shodný s termínem dodání zboží.

9. Přechod vlastnictví

9.1 Nebezpečí škody na předmětu dodání přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.
9.2 Možnost plně využívat předmět dodání přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.
9.3 Vlastnické právo k předmětu dodání přechází na objednatele okamžikem úplného uhrazení dodací ceny.
9.4 V případě prodlení objednatele s úhradou byť i části dodací ceny o více než 30 kalendářních dnů má prodávající právo předmět dodání objednateli odebrat a již uhrazenou část dodací ceny použít k úhradě prokazatelně vzniklých nákladů. Objednatel v takovém případě nesmí dodavateli bránit v odebrání předmětu dodání.
9.5 V případě, že objednatel bude bránit dodavateli v odebrání předmětu dodání v rozporu s čl. 9. odst. 9.4 VOP, vzniká dodavateli právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den neoprávněného zadržování předmětu dodání ze strany objednatele.

10. Záruka za jakost

10.1 Dodavatel poskytuje objednateli na zboží záruku za jakost pouze v případě, že se k tomu výslovně zaváže ve smlouvě nebo v nabídce a určí současně délku záruční doby. V jiných případech se dodavatel k záruce za jakost nezavazuje. Veškerá níže uvedená ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případech, kdy je záruka za jakost sjednána výše uvedeným způsobem.
10.2 Záruční doba běží ode dne podpisu předávacího protokolu.
10.3 Případnou reklamaci vad předmětu smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy byly vady zjištěny, a to písemně do rukou dodavatele nebo elektronickou formou (e-mailem).
10.4 Objednatel je povinen zajistit pravidelnou servisní údržbu zboží, a to u autorizovaného servisu Bottling Printing s.r.o. V opačném případě objednatel pozbývá nároky a práva vyplývající ze záruky.
10.5 Objednatel se zavazuje, že do zboží bude odebírat originální provozní náplně, a to výhradně od dodavatele. V opačném případě objednatel pozbývá nároky a práva vyplývající ze záruky.
10.6 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na vady způsobené nesprávnou obsluhou a údržbou předmětu smlouvy a na vady způsobené používáním neoriginálních provozních náplní.
10.7 V případě provedení záruční opravy u kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s přepravou servisního technika do místa provedení opravy. Prodávající za účelem fakturace těchto nákladů, vystaví kupujícímu fakturu, ve které uvede přesnou specifikaci nákladů.
10.8 Práva objednatele z plnění, na které se vztahuje záruka za jakost, určuje dodavatel.
10.9 Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou ke zhodnocení reklamovaných vad a následnému odstranění vad či jinému způsobu řešení uplatněných vad.

11. Sankční ujednání

11.1 V případě prodlení objednatele s řádným placením dodací ceny či jednotlivých faktur vzniká dodavateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i započatý kalendářní den prodlení.

12. Změny VOP

12.1 Tyto VOP může v souladu s ust. § 1752 OZ dodavatel změnit v případě, že dojde ke změně právní úpravy či jejího výkladu pouze takovým způsobem, aby tyto VOP byly v souladu s platnou právní úpravou. V takovém případě je dodavatel povinen zaslat objednateli oznámení, která ustanovení VOP a jakým způsobem se mění, přičemž objednatel je oprávněn do 14-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení změny VOP písemně odmítnout a z tohoto důvodu smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž je písemná výpověď doručena objednateli.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním VOP přednost.
13.2 Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito VOP a ani smlouvou se řídí OZ v platném znění.
13.3 Započtení na pohledávky vzniklé ze smlouvy nebo VOP se nepřipouští.
13.4 Práva vzniklá ze smlouvy nebo z VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu je pro tento účel považovaná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
13.5 V případě prodlení některé ze smluvních stran s plněním povinností se druhá strana zavazuje poskytnout straně v prodlení dodatečnou 14-ti denní lhůtu ke splnění povinností, během které nenáleží dotčené straně právo na náhradu vzniklé škody. V případě, že strana v prodlení nesplní povinnosti ani v této dodatečné lhůtě, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.
13.6 Práva, kterékoli ze smluvních stran, na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z VOP jsou limitována v maximální výši 20% celkové dodací ceny zboží.
13.7 Uplatněním smluvní pokuty dle smlouvy nebo VOP není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. Ustanovení § 2050 OZ se tak neuplatní.
13.8 Objednatel prohlašuje, že se seznámil s manuálem o obsluze a údržbě zboží.
13.9 Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce JUDr. Michal BORTEL, advokát, ČAK: 12809, se sídlem Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.
Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč. K tato stanovenému poplatku se připočte DPH v zákonné výši. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit;
b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.
Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.