Logo

Zveřejněno /
18. 7. 2023

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství v různých průmyslových odvětví

Zajištění bezpečnosti a ochrany spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže

Povinné označení výrobků

V Evropské unii se prováděním směrnic Společenství usiluje o zajištění bezpečnosti výrobků a ochranu práv spotřebitelů. Jedním z klíčových prvků tohoto úsilí je povinné označování výrobků, které umožňuje spotřebitelům identifikovat a porovnávat výrobky na základě jejich vlastností a bezpečnostních standardů. Tyto informace, uvedené na obalu výrobku nebo na samotném výrobku, slouží k jeho identifikaci, zjištění původu, bezpečnosti a splnění případných dalších specifikací. Povinná označení se uplatňují v různých odvětvích, jako je potravinářství, elektrotechnika, zdravotnické prostředky, chemické látky a mnoho dalších. Spotřebitelé mají právo být informováni o vlastnostech, původu a kvalitě výrobku, které rozhodují o jeho nákupu. Tím se podporuje hospodářská soutěž mezi výrobci a zvyšuje se kvalita a bezpečnost výrobků na trhu.

Směrnice Společenství, které stanovují povinné označení výrobků, jsou vydávány Evropskou komisí a členskými státy EU. Tyto směrnice se zabývají různými aspekty označování, jako jsou informace o výrobci, bezpečnostní symboly, identifikace nebezpečných látek, ochrana životního prostředí a další. Každý výrobek podléhá příslušným směrnicím a musí splňovat jejich požadavky na označení. 

Označení výrobků v potravinářství

V potravinářství existuje několik povinných značek a označení, které mají za úkol poskytovat spotřebitelům důležité informace o potravinách, původu, kvalitě a chránit jejich zdraví. Tato povinná značení jsou regulována zákonem.

Nutriční hodnoty: Tento údaj zobrazuje obsah energie a nutričních látek v potravině. Nutriční hodnoty se zpravidla uvádějí na zadní straně obalu a zahrnují informace o kaloriích, tucích, sacharidech, bílkovinách, vláknině, vitamínech a minerálech. Tato značka umožňuje spotřebitelům informovaně vybírat potraviny v souladu s jejich stravovacími potřebami.

Výživové informace: Tato značka poskytuje podrobnější informace o složení a výživových hodnotách potravin. Může zahrnovat informace o množství nasycených tuků, cukrů, soli, cholesterolu a dalších živin. Výživové informace pomáhají spotřebitelům kontrolovat příjem konkrétních živin a dodržovat zdravou stravu.

Alergeny: Povinné označení alergenů je vyžadováno pro potraviny obsahující nejčastější alergeny, jako jsou lepek, laktóza, vaječné bílky, arašídy, skořápkové plody, ryby, mléko atd. Tato značka pomáhá spotřebitelům s alergiemi identifikovat potraviny, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Původ potravin: Informace o původu potravin je důležitá pro spotřebitele, kteří upřednostňují potraviny z určitého regionu nebo země. Povinné označení původu se používá zejména u čerstvých potravin, jako jsou ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky atd.

Minimální trvanlivost/do: Toto označení udává datum, do kterého je potravina garantována jako bezpečná ke konzumaci. Povinné označení minimální trvanlivosti je povinné pro potraviny s delší životností, jako jsou sušenky, konzervy, těstoviny, rýže, koření atd.

GMO (geneticky modifikované organismy): Označení GMO je povinné pro potraviny, které obsahují nebo jsou vyrobeny z geneticky modifikovaných surovin. Toto označení pomáhá spotřebitelům informovaně se rozhodovat o případném přijímání GMO ve stravě.

 

 

Označení nápojů

Průmyslové značení v nápojovém průmyslu je důležité pro identifikaci a zajištění kvality, bezpečnosti a dodržování příslušných norem u nápojů. Tyto značky a certifikace poskytují spotřebitelům důvěru v kvalitu a původ nápojů a umožňují jim informovaně vybírat. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek v nápojovém průmyslu:

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): HACCP je systém řízení bezpečnosti potravin, který se používá i v nápojovém průmyslu. Certifikace HACCP zaručuje, že výrobce nápojů má ve svém výrobním procesu identifikované kritické body kontroly a zavedená opatření pro minimalizaci rizik spojených s bezpečností potravin.

ISO (International Organization for Standardization): ISO certifikace, například ISO 9001 nebo ISO 22000, se používá v nápojovém průmyslu pro zajištění kvality, bezpečnosti a správy potravinářských systémů. Tyto certifikace potvrzují, že výrobce nápojů dodržuje přísné mezinárodní standardy.

Fairtrade: Fairtrade značka se používá pro označení nápojů, které byly vyrobeny a obchodovány za férových podmínek. Nápoje označené jako Fairtrade zaručují, že farmáři a pracovníci v rozvojových zemích dostávají spravedlivou mzdu a pracují v důstojných podmínkách.

Organic/BIO: Označení Organic nebo BIO se používá pro nápoje vyrobené z organicky pěstovaných surovin, bez použití pesticidů a chemických hnojiv. Certifikace Organic nebo BIO zaručuje, že výrobky dodržují přísné normy ekologického zemědělství.

Původ a kvalitativní značení: V nápojovém průmyslu se také používá označení, která označují původ a kvalitu nápojů. Například označení označující geografický původ, jako je například AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) pro víno, nebo označení pro určitou kvalitu nebo styl nápoje, jako je například Single Malt Scotch Whisky.

Allergen labeling (označení alergenů): V souladu s příslušnými předpisy je ve výrobcích nápojů povinné označování alergenů, které informuje spotřebitele o přítomnosti alergenů, jako jsou mléko, sója, lepek, ořechy apod. Toto označení pomáhá lidem s alergiemi při výběru vhodných nápojů.

 

Označení výrobků v automotive

V automobilovém průmyslu se používá několik průmyslových značení, která slouží k identifikaci a označení různých aspektů výrobků a komponentů. Spotřebitelé a odborníci mohou na základě těchto značek rozpoznat původ, kvalitu a dodržování standardů daného výrobku nebo součástky. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek v automotive:

OEM (Original Equipment Manufacturer): Tato značka se používá pro označení původního výrobce vybavení. OEM značí, že daný výrobek nebo součástka byla vyrobena stejným výrobcem, který ji dodává jako originální součást do vozidla. OEM značka zaručuje kvalitu a kompatibilitu s vozidlem.

OES (Original Equipment Supplier): Tato značka označuje původního dodavatele vybavení. OES součástky jsou vyrobeny třetí stranou, která dodává stejné součástky jako OEM, ale pod vlastním jménem. OES součástky jsou často cenově dostupnější alternativou k OEM součástkám.

Aftermarket: Označení Aftermarket se používá pro produkty a součástky, které nejsou původním vybavením výrobce, ale jsou určeny pro náhradu nebo vylepšení stávajících součástek vozidla. Aftermarket součástky jsou často vyráběny třetími stranami a jsou dostupné na volném trhu pro opravy, údržbu a vylepšení vozidel.

DOT (Department of Transportation): Označení DOT je povinné pro pneumatiky a světla vozidel v USA. Toto označení potvrzuje, že daný výrobek splňuje příslušné bezpečnostní a výkonnostní normy stanovené americkým ministerstvem dopravy (Department of Transportation).

ECE (Economic Commission for Europe): Toto označení se používá pro homologaci vozidel a jejich součástí v Evropě. Označení ECE zaručuje, že výrobek nebo součástka splňuje příslušné technické normy a je schválena pro použití na evropských silnicích.

ISO (International Organization for Standardization): ISO označuje, že výrobce nebo dodavatel splňuje určité mezinárodní normy kvality, které se vztahují na procesy výroby, řízení kvality a další aspekty. Certifikace ISO poskytuje důvěryhodnost a důkaz o dodržování standardů.

 

Označení výrobků ve farmacii

Průmyslové značení ve farmacii je důležité pro zajištění kvality, bezpečnosti a regulace farmaceutických výrobků. Tyto značky a certifikace poskytují spotřebitelům a zdravotnickým profesionálům důvěru v kvalitu a účinnost farmaceutických produktů. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek ve farmacii:

GMP (Good Manufacturing Practice): GMP je označení pro standardy a postupy dobré výrobní praxe. Certifikace GMP zaručuje, že výrobce farmaceutických produktů dodržuje přísné normy pro výrobu, kontroly kvality, skladování a distribuci léčiv. Toto označení je důležité pro zajištění bezpečnosti a kvality farmaceutických výrobků.

ISO (International Organization for Standardization): ISO certifikace se používá v farmaceutickém průmyslu pro potvrzení dodržování mezinárodních standardů kvality a managementu. Například ISO 9001 certifikace zajišťuje kvalitu procesů a systémů výroby a ISO 13485 je specifický pro zdravotnické prostředky.

FDA Approved (Food and Drug Administration): V USA je toto označení důležité pro farmaceutické výrobky. FDA Approved značí, že daný výrobek byl schválen a je bezpečný a účinný pro použití u pacientů. FDA provádí přísné kontroly a hodnocení výrobků před jejich uvedením na trh.

EMEA (European Medicines Agency): EMEA je agentura Evropské unie odpovědná za hodnocení a regulaci léčivých přípravků. Farmaceutické výrobky schválené EMEA jsou povoleny ke komerčnímu prodeji v Evropské unii a zaručují, že výrobek splňuje přísné evropské standardy kvality a bezpečnosti.

Rx/OTC: Označení Rx (předpisový lék) a OTC (volně prodejný lék) se používají pro rozlišení mezi léky, které vyžadují lékařský předpis a léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tato označení jsou důležitá pro informování pacientů o povaze a podmínkách používání daného léku.

Číselné kódy a identifikace: Farmaceutické výrobky často mají své unikátní číselné kódy a identifikační čísla, které slouží k jednoznačnému identifikování výrobku, sledování dodavatelského řetězce a bezpečnostním účelům, jako je například sledování sériových čísel a expiračních dat.

 

Označení výrobků v chemickém průmyslu

V chemickém průmyslu se používá několik průmyslových značek, symbolů a certifikací, které slouží k označení a identifikaci chemických látek, produktů a jejich vlastností. Tyto značky a certifikace mají za cíl zajišťovat bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování příslušných standardů. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek v chemickém průmyslu:

GHS (Globally Harmonized System): GHS je mezinárodní systém klasifikace a označování chemických látek a směsí. Tento systém používá standardizované symboly, piktogramy a popisné věty pro informování o nebezpečích a bezpečnostních opatřeních souvisejících s chemickými látkami. GHS zajišťuje jednotnou a srozumitelnou komunikaci o nebezpečných vlastnostech chemikálií.

CLP (Classification, Labeling, and Packaging): CLP je nařízení Evropské unie, které upravuje klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Podobně jako GHS v mezinárodním měřítku, CLP zavedlo standardizované symboly, piktogramy a popisné věty pro identifikaci nebezpečných vlastností chemických produktů v Evropě.

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals): REACH je nařízení Evropské unie, které se týká registrace, hodnocení, povolení a omezení chemických látek. REACH klade důraz na správu rizik a bezpečnost chemikálií a vyžaduje, aby výrobci, dovozci a uživatelé chemikálií předložili informace o jejich vlastnostech a využití.

ISO (International Organization for Standardization): ISO certifikace se používají v chemickém průmyslu pro zajištění standardů kvality, environmentálního managementu a bezpečnosti. Například certifikace ISO 9001 se týká systému řízení kvality, ISO 14001 se týká environmentálního managementu a ISO 45001 se týká systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

NFPA (National Fire Protection Association) 704: NFPA 704 je systém označování rizika požáru, zdravotního ohrožení a reaktivitou chemických látek. Tento systém používá čtyři číselné kódy a barvy na přiléhajícím diamantu pro identifikaci nebezpečných vlastností chemikálií.

Důvěryhodné výrobní značky: V chemickém průmyslu existuje několik důvěryhodných výrobních značek a log, které značí, že výrobek splňuje určité standardy a kvalitu. Například výrobní značka Good Manufacturing Practice (GMP) se používá pro farmaceutické a potravinářské produkty, zatímco výrobní značka American Chemical Society (ACS) je vydávána pro chemikálie určené pro vědecké a výzkumné účely.

 

Označení výrobků v kosmetickém průmyslu

V kosmetickém průmyslu se používá několik průmyslových značek, symbolů a certifikací, které slouží k označení a identifikaci kosmetických výrobků a zajištění jejich kvality, bezpečnosti a souladu s příslušnými normami a etikou. Tyto značky a certifikace pomáhají spotřebitelům identifikovat a vybírat kosmetické výrobky, které splňují přísné standardy. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek v kosmetickém průmyslu:

EU symbol pro označování kosmetických výrobků: Tento symbol, který je povinný v Evropské unii, označuje, že kosmetický výrobek splňuje příslušné normy a směrnice Evropské unie. Symbol zahrnuje piktogram zubatého kolečka, které je následováno dvou- nebo třípísmenným kódem identifikujícím zemi, ve které byl výrobek uveden na trh.

Cruelty-Free/Bez testování na zvířatech: Kosmetické výrobky s tímto označením zaručují, že nebyly testovány na zvířatech během výrobního procesu. Toto označení signalizuje, že výrobce dodržuje etické standardy, které chrání zvířata před nezbytným utrpením.

Vegan: Označení Vegan znamená, že kosmetický výrobek neobsahuje žádné živočišné složky ani produkty. Tento symbol je důležitý pro spotřebitele, kteří se zdravotních, etických nebo environmentálních důvodů rozhodli používat výrobky bez složek živočišného původu.

ECOCERT/COSMOS: Tyto certifikace se týkají přírodní a organické kosmetiky. ECOCERT a COSMOS certifikáty zaručují, že kosmetický výrobek je vyroben z přírodních surovin, které jsou získávány ekologicky udržitelným způsobem, a že neobsahuje určité chemické látky, které jsou považovány za škodlivé pro zdraví a životní prostředí.

ISO (International Organization for Standardization): ISO certifikace se používají v kosmetickém průmyslu pro zajištění kvality a bezpečnosti. Například ISO 22716 se týká správy kvality kosmetických produktů a ISO 9001 je obecnou certifikací pro systém řízení kvality.

Allergen labeling (označení alergenů): Kosmetické výrobky musí být povinně označeny v případě, že obsahují určité alergenní látky, jako jsou určité parfémy nebo složky, které mohou způsobovat alergické reakce u citlivých jedinců.

 

Označení výrobků v kabelářském průmyslu

Průmyslové značení v kabelářském průmyslu je důležité pro identifikaci a zajištění kvality, bezpečnosti a souladu s technickými normami výrobků. Tyto značky a certifikace poskytují spotřebitelům a odběratelům důvěru v kvalitu a bezpečnost kabelů a drátů. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek v kabelářském průmyslu:

UL (Underwriters Laboratories): UL je americká nezávislá certifikační organizace, která poskytuje certifikace pro elektrické a elektronické výrobky, včetně kabelů a drátů. Certifikace UL zaručuje, že výrobky splňují příslušné bezpečnostní normy.

CE (Conformité Européene): Označení CE je povinné pro kabely a dráty, které jsou prodávány na evropském trhu. Označení CE potvrzuje, že výrobky splňují příslušné evropské směrnice a normy týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances): RoHS označuje, že výrobek je v souladu se směrnicí RoHS, která omezuje použití určitých nebezpečných látek, jako jsou olovo, kadmium, rtuť a další, v elektrických a elektronických výrobcích. Toto označení potvrzuje, že výrobky jsou ekologicky šetrné.

CPR (Construction Products Regulation): CPR se týká požární bezpečnosti stavebních výrobků, včetně kabelů. Podle této regulace musí kabely splňovat určité požární normy a být označeny podle své reakce na oheň.

ISO 9001: Certifikace ISO 9001 je obecná certifikace pro systém managementu kvality. Organizace, které vyrábějí kabely, mohou získat certifikaci ISO 9001, která zaručuje, že jejich výrobní postupy a procesy jsou v souladu s mezinárodními standardy kvality.

Důvěryhodné výrobní značky: V kabelářském průmyslu existuje několik důvěryhodných výrobních značek, které poskytují informace o výrobcích, jako je výrobní číslo, datum výroby, sériové číslo apod. Tyto značky pomáhají identifikovat výrobce a sledovat historii výrobku.

 

Označení výrobků ve zbrojním průmyslu

Průmyslové značení ve zbrojním průmyslu je důležité pro identifikaci, sledování, kontrolu a zajištění kvality a bezpečnosti zbraní, vojenského vybavení a souvisejících produktů. Tyto značky a certifikace slouží jako standardy a ukazatele, které umožňují vládním a vojenským organizacím identifikovat a vybírat příslušné výrobky pro své potřeby. Zde jsou některé z nejčastěji používaných průmyslových značek ve zbrojním průmyslu:

MIL-STD (Military Standard): MIL-STD je soubor standardů vydaných americkým ministerstvem obrany (Department of Defense) pro označování a specifikaci vojenského vybavení. Tyto standardy určují požadavky na design, výrobu, testování a používání zbraní a dalšího vojenského vybavení.

NATO Stock Number (NSN): NATO Stock Number je unikátní kód používaný ve vojenském prostředí pro identifikaci a sledování zbraní, vojenských vozidel, součástek a dalšího vybavení. NSN je standardizovaný systém kódování, který umožňuje snadné identifikování a objednávání vojenských produktů.

ITAR (International Traffic in Arms Regulations): ITAR je americký právní předpis, který reguluje vývoz, dovoz a obchod se zbraněmi, vojenským vybavením a příbuznými technologiemi. Certifikace ITAR je udělována firmám, které splňují přísné požadavky na bezpečnost a kontrolu vývozu zbrojního materiálu.

CAGE Code (Commercial and Government Entity Code): CAGE Code je unikátní identifikační kód udělovaný organizacím, které se zabývají výrobou, distribucí nebo servisem vojenského vybavení. Tento kód je používán pro identifikaci a sledování dodavatelů ve vojenském průmyslu.

ISO 9001: Tento standard pro systém managementu kvality je široce používán v různých průmyslových odvětvích, včetně zbrojního průmyslu. Certifikace ISO 9001 zaručuje, že organizace dodržuje standardy kvality ve výrobě, servisu a managementu, což je důležité i ve zbrojním sektoru.

Označení bezpečnosti (např. Top Secret, Classified): Vojenské a vládní organizace používají různá označení bezpečnosti pro klasifikaci a ochranu informací a materiálů. Tato označení určují stupeň utajení a přístupnosti daného materiálu.

 

Označení výrobků v oblasti elektroniky

Je důležité, aby výrobci elektroniky dodržovali povinné značení a zaručili soulad s příslušnými normami a směrnicemi. Spotřebitelé by měli být seznámeni s významem těchto značení a vybírat elektronické výrobky, které splňují příslušné požadavky a normy pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. Zde je seznam některých povinných značení elektroniky:

CE: Tento symbol označuje, že elektronický výrobek splňuje příslušné normy a směrnice Evropské unie (EU). Je povinný pro výrobky, které podléhají harmonizovaným technickým normám EU, a zaručuje, že výrobek je bezpečný pro použití v EU.

WEEE: Toto označení se týká odpovědnosti za likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických výrobků. Výrobce musí označit výrobek symbolem přeškrtnutého popelnice a informovat spotřebitele o tom, že výrobek by neměl být vyhozen do běžného odpadu, ale měl by být recyklován.

RoHS: Toto označení značí, že elektronický výrobek je v souladu se směrnicí RoHS (Restriction of Hazardous Substances), která omezuje použití určitých nebezpečných látek, jako je olovo, kadmium, rtuť a další, v elektrických a elektronických výrobcích.

Energie/Energetická třída: Toto označení se používá zejména u spotřebičů, aby informovalo spotřebitele o energetické účinnosti výrobku. Označení obsahuje symbol energetické třídy, například od A++ (nejúspornější) do G (nejméně úsporný).

FCC: Toto označení je vydáváno Federální komisí pro komunikace (Federal Communications Commission) v USA a značí, že elektronický výrobek splňuje příslušné normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost.

IC: Toto označení je vydáváno Inovačním, vědeckým a ekonomickým ministerstvem (Innovation, Science and Economic Development) v Kanadě a označuje, že elektronický výrobek splňuje příslušné normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost v Kanadě.

 

Označení výrobků mimo Evropskou unii

Mimo Evropskou unii existuje mnoho dalších značek a symbolů, které se používají k označení a identifikaci výrobků. Tyto značky a symboly se liší podle konkrétních zemí a regionů. Zde je několik příkladů značek a symbolů mimo EU:

UKCA (United Kingdom Conformity Assessed): je označení, které bylo zavedeno pro výrobky uváděné na trh ve Spojeném království (UK) po vystoupení z Evropské unie (EU). UKCA nahrazuje předchozí označení CE, které bylo platné pro výrobky, které splňovaly požadavky EU.

FCC (Federal Communications Commission): Toto označení je vydáváno v USA a značí, že elektronický výrobek splňuje příslušné normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost v USA.

IC (Innovation, Science and Economic Development): Toto označení je vydáváno v Kanadě a značí, že elektronický výrobek splňuje příslušné normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost v Kanadě.

CCC (China Compulsory Certificate): Toto označení je povinné pro výrobky prodávané na čínském trhu a značí, že výrobek splňuje příslušné normy a bezpečnostní požadavky v Číně.

GOST (Gosudarstvennyy Standart): Toto označení je používáno v Rusku a některých dalších zemích bývalého Sovětského svazu. Značí, že výrobek splňuje ruské národní normy a technické požadavky.

S-Mark: Toto označení je vydáváno v Japonsku a označuje, že výrobek splňuje japonské bezpečnostní normy a požadavky.

BSI (British Standards Institution): Toto označení se používá ve Spojeném království a značí, že výrobek splňuje příslušné britské normy a technické požadavky.

 

 

Potřebujete poradit s označením Vašeho výrobku nebo s výběrem vhodného zařízení?

Zavolejte nám na +420 736 756 383, nebo napište na obchod@bprinting.eu, nebo kontaktujte konkrétního technologického specialistu. Ten navštíví Vaši provozovnu a zapůjčí si vzorky, na kterých zdarma otestujeme požadované technologie. Označené vzorky obdržíte s cenovou nabídkou, v případě integrace zařízení do vašeho provozu také s našim řešením.

 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE ZÁPAD
Martin Putna

kraje: Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Karlovarský, Jihočeský, Středočeský

+420 730 151 084
putna@bprinting.eu

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE STŘED
Vít Šebela

kraje: Pardubický, Vysočina, Středočeský, Jihočeský

+420 605 398 778
sebela@bprinting.eu

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE VÝCHOD
Vladimír Bombicz

kraje: Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský

+420 734 449 711
bombicz@bprinting.eu

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE APLIKÁTORY
Jiří Horák

poradce pro aplikátory

+420777003689
horak@bprinting.eu